ประวัติหน่วยงาน

ประวัติการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่  เดิมคือ สถานีทดลองยางกระบี่  จัดตั้งเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2494
โดยกองการยาง  กรมป่าไม้  ได้จัดตั้งสถานีทดลองยางในช่อง  สังกัดแผนกทดลองบำรุงเพื่อผลิต
และขยายพันธุ์ยางพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร

 
ปี พ.ศ.2495  โอนไปสังกัด  กรมการกสิกรรม และเปลี่ยนเป็นกองการยาง  กรมกสิกรรม

 
ปี พ.ศ.2515  โอนสังกัด สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร

 
ปี พ.ศ.2536  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สถานีทดลองยางกระบี่

 
ปี พ.ศ.2546  จากการปรับโครงสร้างใหม่มีผลทำให้มีการปรับบทบาทจาก สถานีทดลองยางเป็น
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่  จังหวัดกระบี่ (KRABI SERVICE CENTER FOR
CROPS AND PRODUCTION RESOURCES)  โดยสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
กรมวิชาการเกษตร

 
ปี พ.ศ.2552   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
KRABI AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVElOPMENT CENTER