1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในช่วงการแพร่ระบาดไวรั…

งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กรมวิชาการเกษตร อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ งานบริการต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ไว้ดังนี้
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

1) การขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชควบคุมเฉพาะ (Health Certificate)2) การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช3) การจด/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร4) การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช5) การขอเข้าร่วมโครงการ การจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น6) การดำเนินงานตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ตรวจติดตามผลเพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์7) การตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช8) การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช9) การขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช10) การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช เพื่อขอการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร11) การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ (กรณีพิเศษ)12) การให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืชเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัย (สำหรับสินค้าแปรรูป)

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

1) การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน2) การให้บริการออกใบอนุญาตนำเข้า / นำผ่าน สิ่งต้องห้าม3) งานทะเบียน / อนุญาต / รับแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร4) การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบสำคัญการขึ้นทะเบียน5) การออกใบใบรับรองสุขอนามัยพืช / การขึ้นทะเบียนรับรอง / การนัดหมายเจ้าหน้าที่6) การขอใบอนุญาต / การขึ้นทะเบียน / หนังสือสำคัญรับแจ้งเกี่ยวกับปุ๋ย7) การขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย8) การตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

1) การตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืชสำหรับพืชและผลิตผลเพื่อการส่งออก

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

1) งานบริการตรวจสอบพืชและสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

1) การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ และการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์2) การออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์ และหนังสือรับรอง การส่งออกพืชลูกผสม

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

1) ขั้นตอนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน (เมล็ดงอก ต้นกล้า)2) หน่วยงานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ / ท่อนพันธุ์ / ปาล์มน้ำมัน (เมล็ดงอก ต้นกล้า)

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมใบรับรอง คุณภาพเมล็ดพันธุ์

กองการยาง

1) งานควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง2) งานบริการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง

Related
แชท
Skip to content