ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพัทธนันท์  นิจจำรูญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

การเงินและบัญชี พัสดุ ธุรการ

นางสาวผ่องใส  น่าเยี่ยม
พนักงานการเงินและบัญชี ส3

นางสาวกาญจนา  เทียนโพธิ์
พนักงานพัสดุ ส3

นางสาวขนิษฐา  ด้วงเกลี้ยง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาววรรณิภา เทฤทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายปุถุชน  บำรุงการ
พนักงานประจำสำนักงาน

นางระเบียบ  ทวีรัตน์
คนงานทดลองการเกษตร

นางพรพนา  เกิดขุมทอง
คนงานทดลองการเกษตร

นางสาวขนิษฐา  เพชรพัว
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวจาฎุพัจน์  นวลจันทร์
คนงานทดลองการเกษตร

นางสาวสุนิสา  แซ่หลี
พนักงานประจำสำนักงาน

 

งานบริการและซ่อมบำรุง

รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ยานพาหนะ ซ่อมบำรุง

นายสมัย  ทัดศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางอุ่นเรือน  สังข์ทอง
คนงานทดลองการเกษตร

นายนิวัฒน์  แสงบุตร
พนักงานประจำสำนักงาน

นายพรพิทักษ์  พรมสาร
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายสุเทพ  สุวรรณเดช
คนงานทดลองการเกษตร

นางสมประสงค์  เล่พรัด
คนงานทดลองการเกษตร