กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

นายสมคิด  ดำน้อย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 

นางสาวอัญชลี  ม่านทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางอรสิรี  ดำน้อย
นักวิชาการเกษตร 
นางสาวสังวาลย์  จันทาสี
นักวิชาการเกษตร