จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมัน

จำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน  อายุ 3-5 เดือน   ราคาต้นละ  30  บาท
                –   พันธุ์ปาล์มน้ำมัน สุราษฏร์ธานี 1

จำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน  อายุ 8-12 เดือน   ราคาต้นละ  55  บาท
                –   พันธุ์ปาล์มน้ำมัน สุราษฏร์ธานี 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการวิชาการ โทร. 075-694205