โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมที่ 1 การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)
1. ตรวจแปลง GAP   
– ตรวจติดตาม Q
– ตรวจต่ออายุ 200 180
– ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q 580 400
2. สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
– สุ่มตัวอย่าง (monitor)/ต่ออายุ (GAP)
   * พืชเสี่ยง 10 5
   * พืชปกติ 5 10
– สุ่มตัวอย่างเพื่อประกอบการรับรอง (Non GAP)
   * พืชเสี่ยง 5 5
   * พืชปกติ 5 10
กิจกรรมที่ 2  การตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม
– โรงานคัดบรรจุ (ผลไม้) 90