งาน พ.ร.บ. 3 ฉบับ

สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.

กิจกรรม จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ
 ออกใบอนุญาต/ตรวจร้าน/เก็บ ตัวอย่าง
   – ปุ๋ย (ฉบับ) 260 170
   – วัตถุอันตราย (ฉบับ) 240 160
   – เมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับ) 175 100
   – ตรวจร้าน (ร้าน) 170 130
   – ปุ๋ย (ตัวอย่าง 2 1
   – วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง) 2 2
   – เมล็ดพันธุ์ควบคุม (ตัวอย่่าง) 1 1
2. ออกใบอนุญาตค้ายาง
    – ค้ายาง 112 39
    – ตั้งโรงทำยาง 13
    – ส่งยางออก 6 1
ตรวจร้านค้า, Q-Shop
เก็บตัวอย่าง ร้านค้า, Q-Shop
ตรวจแปลงปาล์ม, ตรวจร้านค้ายาง