โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

♦ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูร ในพื้นที่รับผิดชอบ สวพ.7 เกษตรกร 30 ราย

  • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร
  • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

♦ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรปลาไหลเผือก) พื้นที่ 90 ไร่

♦ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จ.ชุมพร  พื้นที่ 11 ไร่

♦ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 7 ไร่