มอบและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศแก่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จฯ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้  นายสายชล ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานการเกษตร นายมีศักดิ์ เพชรยังพูล คนงานทดลองการเกษตร นายพีรศักดิ์ ภักดีเสนา จ้างเหมาบริการฯ  ซ่อมแซมและบำรุงรักษา และนายปรินทร์ มณีแดง จ้างเหมาบริการฯ ขับรถยนต์  ปฏิบัติงานมอบและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศแก่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จฯ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์