อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่สปก. ณ บ้านห้วยเกรียบ ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร  และนายวีรพันธ์ ใยบัวทอง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่สปก. เรื่องการรับรองมาตรฐาน GAP พืชและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ บ้านห้วยเกรียบ ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์