โครงการขับเคลื่อนฯ

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
– แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
– แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
– อบรมเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสวนาเกษตรกรช่วงเก็บผลผลิตแปลงต้นแบบกับเกษตรกร
– เอกสารวิชาการแผ่นพับ  ได้แก่ โปสเตอร์ ปุ๋ยเคมี  ทะลายปาล์มเปล่า  กับดักฟีโรโมน