การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ดำเนินการปลูกรวบรวม ดูแล รักษาในสภาพแปลงปลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้

ลำดับที่ กิจกรรม/การดำเนินงาน/ชนิด จำนวนสายพันธ์ุ พื้นที่ (ไร่)
1. กล้วยเล็บมือนาง 1 ชนิด 1
2. สับปะรดสวี 1 ชนิด 1
3. ผักเหลียง 1 ชนิด 0.5
4. ผักกูด 1 ชนิด 0.5
5. ผักหวานบ้าน 1 ชนิด 0.5
6. ปาล์มน้ำมัน 1 ชนิด 4
7. กล้วยน้ำว้า 1 ชนิด 1
8. ทุเรียน 1 ชนิด 1
9. ส้มโอทับทิมสยาม 1 ชนิด 1
10. จำปาดะ 1 ชนิด 1
11. สตอนอกฤดู 1 ชนิด 0.5
12. มะพร้าวน้ำหอม 1 ชนิด 4
13. มะพร้าวกะทิ 1 ชนิด