สำรวจการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565
นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน  นางนุจรี อุเทศ คนงานทดลองการเกษตร และนายสมพงษ์ พิมพ์สอาด คนงานฯปฏิบัติหน้าที่ พขร.
ปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว ติดตามให้คำแนะนำ และสนับสนุนแตนเบียนให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว ภายใต้โครงการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย ณ พื้นที่ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร