มอบชีวภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่า ปุ๋ยชีวภาพสารละลายฟอตเฟส และแหนแดง แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร   มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย  นายโชติวัน คล้ายอักษร เจ้าพนักงานการเกษตร  นายนฤเบศร์ แพ่งอินทร์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน มอบชีวภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไมโครไรซ่า ปุ๋ยชีวภาพ สารละลายฟอตเฟส  และแหนแดง แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี  น.ส.สุรีรัตน์ วีระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย รับชีวภัณฑ์