เข้าร่วมตรวจสต๊อกปุ๋ยเคมี และวัตถุอันตรายทางการเกษตร

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายอุดมพร  เสือมาก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา  ทองสวัสดิ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   และนางสาวหงส์ปัณณพร  หญีตจันทร์   เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานเข้าร่วมตรวจสต๊อกปุ๋ยเคมี  และวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร   ตัวแทนจากกรมการปกครอง  ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  และตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่ ณ ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ  และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและกำหนดนโยบายเชิงบริหารต่อไป