ติดตามคุณภาพภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายอุดมพร  เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการ  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 เพื่อเข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร