ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาววรรณา  จันทร์วิเชียร นักวิทยาศาสตร์ นายโชติวัน คล้ายอักษร เจ้าพนักงานการเกษตร และ นายนฤเบศร์ แพ่งอินทร์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมคลินิกพืชและปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำทางวิชาการ จำนวน 18 ราย และให้บริการตรวจติดตามต่อเนื่อง จำนวน 6 ราย