ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายงานให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  น.ส.ปิ่นกมล พรหมทอง ตำแหน่ง จ้างเหมาปฎิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  และนายนฤเบศร์ แพ่งอินทร์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านคลินิกพืช ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธี โดยแนะนำการใช้ชีวภัณฑ์ของกรมวิชาการได้แก่ แหนแดง ปุ๋ยละลายไมโครไรซ่า  เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี  ให้แก่เกษตรกรที่ต้องการและให้คำปรึกษาด้านโรคพืช มีผู้เข้ารับบริการ  จำนวน 21 ราย ตรวจติดตามต่อเนื่อง 4 ราย