ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใบรับรอง GAP พืช

ผู้ที่ถือใบรับรอง GAP พืช เลขใบรับรองตัวเก่าที่หมดอายุปี 2566-2567 ให้มารับใบรับรอง GAP พืช เลขใบรับรองตัวใหม่ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
– ให้นำใบรับรองตัวเดิมที่ถืออยู่มาเปลี่ยนใบใหม่

ผู้ที่ได้ทำการต่ออายุใบรับรอง GAP พืช ไว้ หรือผู้ที่มาทำใบรับรอง GAP พืช แปลงใหม่ไว้เมื่อประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 ให้มารับใบรับรอง GAP พืช ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ได้ด้วยเช่นกัน
– ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของแปลงหรือเจ้าของชื่อที่ทำใบรับรองไว้มาด้วย หรือถ้าเป็นสำเนาบัตรประชาชนให้เซนต์รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

***หากมีข้อสงสัยให้โทรติดต่อได้ที่เบอร์ 077-611055 ในวันและเวลาราชการ