ต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อมอบใบรับรอง GAP พืช ให้แก่เกษตรกร

                  วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย นายสมชาย มณีโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวอิสรา ประเสริฐสกุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายโชติวัน คล้ายอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และนายบุญชวน คล้ายอักษร ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตรปฏิบัติหน้าที่พขร. ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบใบรับรอง GAP พืช ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.ถ้ำสิงห์และ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมแปลงทุเรียน นายโกเมศ เยาวละออง และได้พบปะพูดคุยกับ นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ นายกสมาคมไม้ผลจังหวัดชุมพร นายวิโรจน์ แสงบางกา ที่ปรึกษานายกสมาคมไม้ผลจังหวัดชุมพร  และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร