แจ้งให้มารับใบรับรองมาตรฐาน GAPพืช ในพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร

แจ้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ให้มารับใบรับรองมาตรฐาน GAP พืช ในพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร ตามวันและเวลาที่แจ้ง