ปฏิบัติงานมอบใบรับรอง GAP พืช ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จำนวน 90 ราย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายสมชาย มณีโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสมจิตร แพ่งอินทร์ คนงานทดลองการเกษตร นายชัยสิทธิ์ บุญล้ำ พนักงานประจำสำนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่พขร. และ นางสาวจีรพร สาคร จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ปฏิบัติงานมอบใบรับรอง GAP พืช ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จำนวน 90 ราย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ หมั่นไชย ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งตะโก เป็นประธานในพิธี