ปฏิบัติตรวจรับรอง GAP เคลื่อนที่ ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

วันที่19 ตุลาคม 2565  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้นายสมชาย มณีโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย  นายทินภัทร ทองมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  นายสายชล ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานการเกษตร  นายโชติวัน คล้ายอักษร เจ้าพนักงานการเกษตร  น.ส.นิสา เนียมมีศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นางสมจิตร แพ่งอินทร์ คนงานทดลองการเกษตร  นายชัยสิทธิ์ บุญล้ำ พนักงานประจำสำนักงานปฏิบัติหน้าที่พขร.  นายสมพงษ์ พิมพ์สอาด คนงานทดลองการเกษตรปฏิบัติหน้าที่พขร  นางสาวปิ่นกมล พรหมทอง จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  และ  นางสาวจีรพร สาคร ตำแหน่ง จ้างเหมาปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ปฏิบัติตรวจรับรอง GAP เคลื่อนที่ ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โดยมีเกษตรกรมายื่นขอรับรองแปลงใหม่  และต่ออายุจำนวนมาก