งาน พ.ร.บ.

แบบฟอร์มคำขออนุญาตปุ๋ย/ขอต่ออายุ
1.แบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (อ.ป.2)

แบบฟอร์มคำขออนุญาตวัตถุอันตราย/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7) 
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9)

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเมล็ดพันธุ์/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (พ.พ.10)

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตยางพารา/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขอรับใบอนุญาตค้ายางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

แผนการอบรมผู้ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร คลิกที่นี่