งาน GAP พืช/ GMP/ เกษตรอินทรีย์

แบบฟอร์มขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) (F1)
2. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) (F3)
3. แบบคำขอยกเลิกใบรับรอง (F6)

แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองโรงงาน
1. แบบคำขอหนังสือรับรองโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร (แบบ สมพ.2)
2. แบบคำขอต่ออายุการรับรองโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร (แบบ สมพ.3)

แบบฟอร์มขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (F51.1)