ทำความสะอาดบริเวณชายหาดทรายรี

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นางจำนรรค์ จิตดี คนงานทดลองการเกษตร นายสมพร พิมพ์สอาด คนงานทดลองการเกษตร นางสาวกนกพร ธรรมวิจิตรกุล จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวอรพรรณ ใยบัวทอง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร นางสาวสุกัญญา ปัญชะนา จ้างเหมาธุรการและงานสารบรรณและนางสาวพวงเงิน นิลดี จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการวิจัยฯ ปฏิบัติงานจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณชายหาดทรายรีร่วมกับจิตอาสา จ.ชุมพร