ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ตรงตามที่กำหนด ของโครงการจัดหาปุ๋ยของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้นางสุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน นายสุภัตร พรหมสังคหะ ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4 นายพีระสิฐ สุขเกษม เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ตรงตามที่กำหนด ของโครงการจัดหาปุ๋ยของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพัทลุง ณ.สำนักงานการยางจังหวัดพัทลุง