ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการสำรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

Previous Next วันที่ 8 กุ …

การประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

Previous Next วันที่ 27 ธ …

ประชุมกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมฯสู่ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พศ. 2565

Previous Next เมื่อวันที่ …

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

วันที่ 28 กันยายน 2564 เว …