ประชุมกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมฯสู่ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พศ. 2565

Previous Next เมื่อวันที่ …

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

วันที่ 28 กันยายน 2564 เว …

สำนักงาน ก.พ.ร ติดตามความก้าวหน้าในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และรับฟังการบรรยาย แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน

Previous Next วันที่ 22 ม …