สำนักงาน ก.พ.ร ติดตามความก้าวหน้าในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และรับฟังการบรรยาย แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน

Previous Next วันที่ 22 ม …

นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2563 ของกรมวิชาการเกษตร

Previous Next วันที่ 9 มี …

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กพร.จัดประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ GIN Conference

Previous Next วันที่ 4 ธั …

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

Previous Next วันที่ 9 พฤ …

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)

Previous Next วันที่ 16 ม …

ประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan)ผ่านระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Previous Next รองอธิบดีกร …