อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร (การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็ …

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 256 …