คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมา (0 ตอบ)
 2. สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia (0 ตอบ)
 3. ศึกษา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในการจัดทำหลักเกณฑ์และการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อรองรับการคุ้มค (0 ตอบ)
 4. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูยอดสน (0 ตอบ)
 5. การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูยอดสน (0 ตอบ)
 6. ผลของสารพาราควอทต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืช (0 ตอบ)
 7. ผลของสารไกลโฟเสทต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืช (0 ตอบ)
 8. การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน (0 ตอบ)
 9. ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนและหลังการงอกของวัชพืชเพื่อกำจัดวัชพืช (0 ตอบ)
 10. ศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน (0 ตอบ)
 11. วิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (0 ตอบ)
 12. การผลิตปัญจขันธ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (0 ตอบ)
 13. ศึกษาเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้ม (0 ตอบ)
 14. ศึกษาชนิดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus (0 ตอบ)
 15. การใช้เครื่องลูบร่วมกับสารกำจัดวัชพืชชนิดใช้ทางใบเพื่อลดความเป็นพิษต่อพืชปลูก (0 ตอบ)
 16. สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสท (0 ตอบ)
 17. สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งเอนไซม์ ACCase (0 ตอบ)
 18. สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสง (0 ตอบ)
 19. การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบ tank mixture (0 ตอบ)
 20. ศึกษาคุณภาพแป้ง และองค์ประกอบทางเคมี ในผลผลิตของมันแกวที่อายุเก็บเกี่ยวต่างกัน (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17