คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. สัณฐานวิทยาของเมล็ดพืชสกุลกก (Cyperus) (0 ตอบ)
 2. สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น (0 ตอบ)
 3. สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae (0 ตอบ)
 4. ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart. (0 ตอบ)
 5. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่นและศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น (0 ตอบ)
 6. การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออกและพืชนำเข้า (0 ตอบ)
 7. การพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรด (0 ตอบ)
 8. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ (0 ตอบ)
 9. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง Cataenococcus hispidus Green และ Planococcus (0 ตอบ)
 10. ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อเชื้อโรคกาบฝักเน่าของข้าวโพด (0 ตอบ)
 11. การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีควบคุมโรคกล้วยไม้สกุลแวนดาที่เกิดจากแบคทีเรีย (0 ตอบ)
 12. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 13. การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 14. การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพืชวงศ์กะหล่ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 15. การบริการตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม (0 ตอบ)
 16. การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู (0 ตอบ)
 17. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (0 ตอบ)
 18. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาบม่วง (Praxelis); Praxelis clematidea R.M King & H. Rob. (0 ตอบ)
 19. การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ (0 ตอบ)
 20. การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17