คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไวรัส NPV จากเซลล์เพาะเลี้ยง (0 ตอบ)
 2. พัฒนารูปแบบการเก็บรักษาเซลล์แมลงเพาะเลี้ยงต้นแบบ (0 ตอบ)
 3. การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus (0 ตอบ)
 4. การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus (0 ตอบ)
 5. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV (0 ตอบ)
 6. การผลิตชุดตรวจสอบ Potato virus A สำเร็จรูปโดยเทคนิค Gold labeling IgG flow test (0 ตอบ)
 7. ศึกษาช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 8. ศักยภาพในการแข่งขันของจิงจ้อในพืชหลัก (0 ตอบ)
 9. การจัดการวัชพืชบาหยา (หรือหญ้าดอกขาว) ในสับปะรด (0 ตอบ)
 10. ทดสอบสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิในการฆ่าตอสับปะรด (0 ตอบ)
 11. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกและหลังงอกในสับปะรด (0 ตอบ)
 12. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอกในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (0 ตอบ)
 13. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (0 ตอบ)
 14. ศึกษาการจัดการวัชพืชประเภทเถาเลื้อยในอ้อย (0 ตอบ)
 15. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชประเภทหลังงอกในอ้อยปลูกใหม่ (0 ตอบ)
 16. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกในอ้อยปลูกใหม่ (0 ตอบ)
 17. การสร้างต้นแบบระบบเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ตอนล่าง (0 ตอบ)
 18. การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae สูตรผงในการควบคุม (0 ตอบ)
 19. วิจัยและพัฒนาการผลิตขยายไส้เเดือนฝอย Steinernema glaseri เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบ)
 20. ชีววิทยา การเข้าทำลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด Bactrocera cucurbitae (Coquillet) (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17