คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. เชื้อพันธุ์อ้อยป่า (พง) ในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์ (0 ตอบ)
 2. ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผัก (0 ตอบ)
 3. เทคนิคการผลิตขยายไส้เเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave (0 ตอบ)
 4. การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope (0 ตอบ)
 5. การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ (0 ตอบ)
 6. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 7. การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพวและผักแขยง (0 ตอบ)
 8. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า (0 ตอบ)
 9. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในพริกโดยวิธีผสมผสาน (0 ตอบ)
 10. การพัฒนายางตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวด (0 ตอบ)
 11. การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 12. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากอินโดนีเซีย (0 ตอบ)
 13. การตรวจสอบไวรัสัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 และ -2 สาเหตุโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 14. การผลิตแอนติซีรัมของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 สาเหตุโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 15. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus กับเพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 16. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดวงศ์แตงนำเข้าจากต่างประเทศ (เมล็ดแตงกวา) (0 ตอบ)
 17. การบริหารจัดการโรคเหี่ยวสับปะรด (0 ตอบ)
 18. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา (0 ตอบ)
 19. การหาค่าสัมประสิทธ์ทางพันธุกรรมของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Soybean Model สำหรับถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 20. การจำแนกข้อมูลด้วยดาวเทียมและระดับการให้ผลผลิตของมันสาปะหลังในจังหวัดกาแพงเพชร (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17