คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. สัณฐานวิทยาของเปลือกและกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ของหอยเจดีย์เล็กและหอยเจดีย์ใหญ่ (0 ตอบ)
 2. ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากกากเมล็ดชากำจัดหอยที่มีต่อเหงือกและเนื้อเยื่อตับปลานิล (0 ตอบ)
 3. คัดเลือกชนิด และศึกษาพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห้ำวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 4. การปรับปรุงวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ์ปทุมมาโดยใช้ชุดตรวจสอบ (0 ตอบ)
 5. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อย no.6 (0 ตอบ)
 6. การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR (0 ตอบ)
 7. การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย B. gladioli pv. (0 ตอบ)
 8. การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย Rasonia solanacearumที่พบในไทย (0 ตอบ)
 9. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Pantoea agglomerans ในพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (0 ตอบ)
 10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรค (0 ตอบ)
 11. การตรวจวิเคราะห์สินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชดัดแปรพันธุกรรมเพื่อการบริการและออกใบรับรอง (0 ตอบ)
 12. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. syringae ในพื้นที่ปลูก (0 ตอบ)
 13. การป้องกันกำจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมี (0 ตอบ)
 14. การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม (0 ตอบ)
 15. การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm. (0 ตอบ)
 16. การจัดการโรครากปมของฝรั่ง (0 ตอบ)
 17. การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัว (0 ตอบ)
 18. การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae (0 ตอบ)
 19. อนุกรมวิธานและชีววิทยาของราสกุล Choanephora สาเหตุโรคเน่าเปียก (Wet rot) (0 ตอบ)
 20. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมา (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17