คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคในกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 2. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบในผักสวนครัว(กะเพรา โหระพาและแมงลัก) (0 ตอบ)
 3. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำ ราดทางดิน (0 ตอบ)
 4. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญถั่วเขียว (0 ตอบ)
 5. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการคลุกเมล็ดในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญถั่วเขียว (0 ตอบ)
 6. การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทคลุกเมล็ดป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 7. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำาจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 8. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทคลุกเมล็ดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 9. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 10. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยวิธีราดโคนต้น (0 ตอบ)
 11. ความหลากชนิดของตั๊กแตนหนวดสั้นวงศ์ Arcrididae ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (0 ตอบ)
 12. อนุกรมวิธานผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae (0 ตอบ)
 13. อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในวงศ์ย่อย Aleurodicinae (0 ตอบ)
 14. อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 15. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร (0 ตอบ)
 16. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากญี่ปุ่น (0 ตอบ)
 17. อนุกรมวิธานและพืชอาศัยของรา Alternaria สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 18. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิมในข้าวโพด (0 ตอบ)
 19. ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา (0 ตอบ)
 20. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดแพร่ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17