คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนำเข้าจากออสเตรเลีย (0 ตอบ)
 2. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลมะม่วงสดนำเข้าจากสาธารณรัฐอินเดีย (0 ตอบ)
 3. ศึกษาประสิทธิภาพหัวฉีดชนิดต่างๆ ประกอบเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังใช้แรงลมกำจัดเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 4. การศึกษาชนิดแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืช พืชส่งออก และพืชนำเข้า (0 ตอบ)
 5. ความหลากชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช (0 ตอบ)
 6. อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosophini (0 ตอบ)
 7. อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae (0 ตอบ)
 8. ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum (0 ตอบ)
 9. เทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้แตนเบียน Encarsia sp. เพื่อควบคุมแมลงหวี่ขาว (0 ตอบ)
 10. ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง (0 ตอบ)
 11. ศึกษาชนิดพืชกับดักและพืชอาศัยของแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง (0 ตอบ)
 12. ผลกระทบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพกึ่งแปลง (0 ตอบ)
 13. พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต (0 ตอบ)
 14. การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 15. วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 16. วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลแก้วมังกรเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 17. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya (0 ตอบ)
 18. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 19. การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Alternaria สาเหตุ (0 ตอบ)
 20. ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17