“จะเกิดอะไรขึ้น หากใส่ปุ๋ยมากเกินไป”

เกณฑ์การใช้ปุ๋ยมากหรือน้อยสามารถพิจารณาได้จากค่าวิเคราะห์ดิน (บ่งบอกถึงระดับธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน) ขอแนะนำคร่าว ๆ ว่า ช่วงต้นฤดูก่อนผลิต หรือ ก่อนตัดแต่งกิ่ง ให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินในสวน หรือ ในไร่นาไปวิเคราะห์ ดินที่นำไปวิเคราะห์นั้นเป็นผลมาจากการใส่ปุ๋ยเดิมเมื่อรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวิเคราะห์เสร็จจะได้ผลวิเคราะห์ออกมาในระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง ของตัวแทนธาตุอาหารนั้น            (N P K) ถ้าผลค่าวิเคราะห์ธาตุใด (ดูแต่ละธาตุ) มีค่าสูงมากก ให้ลดปุ๋ยธาตุนั้นลง 10 % แต่ถ้าผลค่าวิเคราะห์ต่ำ ให้เพิ่มปุ๋ยธาตุนั้นขึ้น 20 %

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร