แผนยุทธศาสตร์

๑. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕-๒๕๖๗

๒. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒-๒๕๖๔(ฉบับทบทวน ปีบัญชี ๒๕๖๔)

๓. แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปีบัญชี ๒๕๖๓) 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. ตารางแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๖. แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๗. ตารางแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๘. แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๙. ตารางแผนยุทศาสตร์ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๑๐. แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๑๑. ตารางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๑๒. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘-๒๕๖๐