ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุมรายการผลงานวิจัยสิ้นสุดปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดูสถานที่เพื่อเตรียมการจัดสถานที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 14 กุมภา

Read more

บรรยายให้ความรู้กับชุมชน เรื่องกฏหมายการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันตนเองขณะใช้สารเคมีให้ถูกต้อง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 (รายเก่า)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read more