วิทยากรบรรยาย เนื่องในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอยหมายให้  นายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร  และนายวีรพันธ์ ใยบัวทอง เจ้าพนักงานการเกษตร  ปฏิบัติงานบรรยายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน GAPพืช การรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ การใข้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม  และการรับรองโรงคัดบรรจุผลไม้สดทั้งเปลือก เนื่องในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2562 แก่เกษตรกร ณ ศพก.เครือข่าย ศพก.สับปะรดคุณภาพ ม.11 ต.บ่อนอก อ.เมือง ต.ประจวบคีรีขันธ์