ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย  นายสายชล ไชยณรงค์ เจ้าพนักงานการเกษตร  และนางสาวสุกัญญา ปัญชะนา จ้างเหมาบริการธุรการฯ ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ให้บริการเอกสารสนับสนุนการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช การรับรองพืชอินทรีย์  โรคและแมลงทุเรียน สนับสนุนแหนแดงแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน  ณ. วัดห้วยเมือง ม.11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร