ร่วมพิธืเปิดงาน และรำเทิดพระเกียรติ ราชาทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นายอุดมพร  เสือมาก   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  พร้อมด้วย  นางอนงนาฏ  ขาวมรดก  เจ้าพนักงานธุรการ  นางวาสนา  บุญล้ำ  พนักงานประจำสำนักงาน  นางอุดมลักษณ์  ไชยณรงค์  คนงานฯ  ปฏิบัติงานพัสดุ  นางนุจรี  อุเทศ  คนงานทดลองการเกษตร  และนางสาวพวงเงิน  นิลดี  พนักงานจ้างเหมา  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  และรำเทิดพระเกียรติ ราชาทรงพระเจริญ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลาง จังหวัดชุมพร