จัดการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) หลักสูตรการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสให้ถูกต้องและปลอดภัย

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี จัดการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) หลักสูตรการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสให้ถูกต้องและปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย โรงงานอ้อยและน้ำตาลและสถาบันชาวไร่อ้อย ในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร  และ จ.ระนอง ผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 71 ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส)