โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกร โดยดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ติดตาม/ให้คำแนะนำ/เสนอแนะ จำนวน 16 ศพก. 
จังหวัดชุมพร    

 – อบรมให้ความรู้ เกษตรกร 90 ราย

–  สนุบสนุนปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 40 กระสอบ

1. ศพก.อ.ละแม จ.ชุมพร 
 

2. ศพก.อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 

3. ศพก.อ.เมือง จ.ชุมพร
 

4. ศพก.อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 

5. ศพก.อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 

6. ศพก.อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 

7. ศพก.อ. สวี จ.ชุมพร 

8. ศพก.อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

– อบรมให้ความรู้ เกษตรกร 90 ราย

–  สนุบสนุนปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 40 กระสอบ

1. ศพก.อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

2. ศพก.อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. ศพก.อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. ศพก.อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  

5. ศพก.อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

6. ศพก. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

7. ศพก.อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

8. ศพก.อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์