โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ

* การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกล้วยเล็บมือนาง 

* สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์พืชผักพื้นเมือง                                           

* สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน                                       

* ทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7  

* ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน 

* การปลูกส้มโอทับทิมสยาม/สะตอ/ทุเรียนสาลิกา/จำปาดะ/ปาล์มน้ำมัน