โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

*  กิจกรรม การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

กิจกรรม จังหวัด
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์
1. ตรวจแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
 – ปรับเปลี่ยน 10 10
 – รายใหม่ 5 15
 – ต่ออายุ 11
 – ตรวจติดตาม 12 15
 2. ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ
 – รายใหม่
 – ต่ออายุ 1 1
3. สุ่มตัวอย่างจากแปลง/โรงงาน  5  10
4. ตรวจสอบการใช้ใบรับรอง/เครื่องหมาย