โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

กิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่
– การจัดทำแปลงต้นแบบ
– อบรมให้ความรู้ (15 ราย)