ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอและเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอและเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์