โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ร่วมตั้งศูนย์บริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่  โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกาคกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564